x
Algemene ledenvergadering 2018 PDF Afdrukken E-mail

Agenda Algemene Ledenvergadering

Wijkvereniging De Wettertoer 16 mei 2018

Tijd: 20.00 uur                      Plaats: De Bolde (ingang kleuterpleindoor het hek)

1. Opening

2. Notulen vorige ledenvergadering dd. 19 april 2017

3. Jaarverslagen

4. Financieel verslag

5. Verslag Kascommissie

6. Vaststelling contributie 2019

8. Mutaties bestuur

9. Rondvraag/W.v.t.t.k.

 

10. Sluiting

 

Notulen algemene ledenvergadering 19 april 2017

Aanwezig: H. van Wijk, E. Kluter, R. Schreuder, I.Tjepkema, D. Krist, A. Jansen en Anne Marie Gaikema.

Afgemeld: C. Jansen.(mk)

1. Opening

Om 20.10 opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Notulen vorige ledenvergadering dd 10 mei 2016

Geen opmerkingen

3. Jaarverslagen werkgroepen en dagelijks bestuur

-Cursussen: I. Tjepkema

-Bridge: komt nog

-Bestuur: A. Jansen:

-Jeugdactiviteiten: C. Jansen

Alle verslagen liggen ter inzage bij de secretaris.

4. Financieel verslag

Rob heeft een ‘Balans’ en een ‘Winst- & Verliesrekening’ aan ons laten zien.

We hebben een positief saldo, maar nog niet alles van 2016 is betaald.

We krijgen een vast bedrag subsidie (€ 2500) per jaar van de gemeente. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal inwoners in de wijk De Folgeren. Bovendien krijgen we 3 jaar achterelkaar €3200 extra, voor de vele uitgaven i.v.m. de onkosten die we gemaakt hebben na de veranderingen voor de wijkvereniging na de afbraak van De Waring.

Er moet wel gezorgd worden voor meer cursisten bij de diverse activiteiten, zoals aerobics of de cursusprijzen moeten omhoog.

5. Verslag van de kascommissie

-Mevr. A. de Greef en dhr. H. van Wijk (kascommissie) hebben de kas grondig gecontroleerd en daarna goedgekeurd. De kascommissie heeft de penningmeester niet op onvolkomendheden kunnen betrappen. Wederom een compliment voor de penningmeester.

De commissie overhandigt een verslag en beveelt aan decharge te verlenen.

-de vergadering verleent decharge.

-de voorzitter bedankt de kascommissie en de penningmeester.

-voor de controle van 2016 worden mevr. A. de Greef en dhr. J. van Arnhem benoemd in de kascommissie.

6. Vaststelling contributie

Het bestuur stelt voor om de contributie niet te verhogen voor 2018 en € 15,- per jaar te laten blijven.

Bij activiteiten moet de ledenlijst gecontroleerd worden op lidmaatschap van de deelnemers.

7. Mutaties bestuur

Er is geen mutatie in het bestuur. Het bestuur bestaat nu uit 7 personen.

8. Rondvraag

Dhr. E. Kluter vraagt hoeveel leden de wijkvereniging heeft. We hebben ongeveer 150 leden (gezinnen)

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur en bedankt een ieder voor haar/zijn inbreng.

De volgende ALV wordt gehouden in april/mei 2018