x
Algemene ledenvergadering 2017 PDF Afdrukken E-mail

Agenda Algemene Ledenvergadering

Wijkvereniging De Wettertoer 19 april 2017

Tijd: 20.00 uur                      Plaats: De Bolde (ingang kleuterpleindoor het hek)

1. Opening

2. Notulen vorige ledenvergadering dd. 10 mei 2016

3. Jaarverslagen

4. Financieel verslag

5. Verslag Kascommissie

6. Vaststelling contributie 2018

8. Mutaties bestuur

9. Rondvraag/W.v.t.t.k.

 

10. Sluiting

 

Notulen algemene ledenvergadering 10 mei 2016

Aanwezig: J. van Arnhem, R. Schreuder, I.Tjepkema, D. Krist, A. Jansen en Anne Marie Gaikema.

Afgemeld: C. Jansen.

1. Opening

Om 20.10 opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Notulen vorige ledenvergadering dd 15 april 2015

Punt 5: voor het jaar 2015 moet zijn : voor de controle van 2015

3. Jaarverslagen werkgroepen en dagelijks bestuur

-Cursussen: I. Tjepkema

-Bridge: C. van Zinderen

-Bestuur: A. Jansen:

- bestaat uit 7 leden en heeft 4 keer vergaderd. Verder is er overleg gevoerd met gemeente en scholen over de toekomstvan en ruimte voor de wijkvereniging

-Jeugdactiviteiten: C. Jansen

Alle verslagen liggen ter inzage bij de secretaris.

4. Financieel verslag

Rob heeft een ‘Balans’ en een ‘Winst- & Verliesrekening’ aan ons laten zien.

Er is iets meer binnengekomen dan er is uitgegeven. Het verschil is eigenlijk nog iets meer, omdat een inkomstenpotje nog niet compleet was. Dat komt er dan voor 2016 bij.

We krijgen een vast bedrag subsidie (€ 2500) per jaar van de gemeente. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal inwoners in de wijk De Folgeren.

5. Verslag van de kascommissie

-De heren J. van Arnhem en H. van Wijk (kascommissie) hebben de kas grondig gecontroleerd en daarna goedgekeurd. De kascommissie heeft de penningmeester niet op onvolkomendheden kunnen betrappen.  Wederom een compliment voor de penningmeester.

De commissie overhandigt een verslag en beveelt aan decharge te verlenen.

-de vergadering verleent decharge.

-de voorzitter bedankt de kascommissie en de penningmeester.

-voor de controle van 2016 worden mevr. A. de Greef en dhr. H. van Wijk benoemd in de kascommissie.

6. Vaststelling contributie

Het bestuur stelt voor om de contributie niet te verhogen voor 2017 en € 15,- per jaar te laten blijven.

7. Mutaties bestuur

Er is 1 mutatie in het bestuur. Het bestuur bestaat nu uit 7 personen.

8. Rondvraag

Geen

9.   Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor haar/zijn inbreng.

De volgende ALV wordt gehouden in april/mei 2017